Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση

Η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση αποτελεί πλέον βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής πρακτικής του σύγχρονου Φυσικοθεραπευτή. Καμία τεχνική θεραπείας δεν μπορεί να προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα εάν δεν στηρίζεται προηγουμένως σε μια ολοκληρωμένη συλλογιστική αξιολόγησης και ανάλυσης.

 

Η Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή, καταγράφει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα αντικειμενικά του ευρήματα, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμόσει στην Φυσικοθεραπευτική του παρέμβαση.

Είναι απαραίτητη πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, αλλά και κατά την διάρκεια και το τέλος της θεραπείας, σαν μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Φυσικοθεραπευτικού του πλάνου.

Στο κέντρο μας συλλέγουμε από την πρώτη συνεδρία τις κατάλληλες πληροφορίες με λήψη ιστορικού, ειδικά φυσιοθεραπευτικά τεστ και επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό ή όποια άλλη ιατρική ειδικότητα χρειάζεται με σκοπό την δημιουργία του θεραπευτικού πλάνου και την επαναξιολόγηση όποτε χρειάζεται.