Ραιβό-Βλαισό γόνατο

raiso vlaiso
Η παρέκκλιση αυτή σχηματίζεται, με την εξωτερική γωνία της κνημομηριαίας άρθρωσης να είναι μεγαλύτερη των 180 μοιρών, κατά το μετωπιαίο επίπεδο.

Το γόνατο αυτό ονομάζεται ραιβό (genu varum) και διαφοροποιείται από τη φυσιολογική εξωτερική γωνία του γόνατος (170 μοίρες).

Η αντίθετη παρέκκλιση σχήματος )(, ονομάζεται βλαισότητα γονάτων (genu valgum), με την εξωτερική γωνία της άρθρωσης να είναι μικρότερη από 160 μοίρες, στο μετωπιαίο επίπεδο.

Μία τρίτη περίπτωση είναι το γόνατο να βρίσκεται σε υπερέκταση, δηλαδή να σχηματίζει οπίσθια γωνία μεγαλύτερη των 180 μοιρών, στο οβελιαίο επίπεδο (profil). To τελευταίο ονομάζεται επίκυρτο γόνατο (genu recurvatum).


kneevarusΌλα αυτά οδηγούν σε άνισες φορτίσεις στις αρθρώσεις με αποτέλεσμα αρθρίτιδες, δυσμορφίες όπως σκολίωση ή πόνο και περιορισμό δραστηριοτήτων.

Ο φυσικοθεραπευτής έχει σκοπό να μειώσει τα συμπτώματα της φλεγμονής, να διατηρήσει ή να βελτιώσει το εύρος τροχιάς του γόνατος (ROM), να ενδυναμώσει τους περιαρθρικούς μύες, και να επανεκπαιδεύσει ιδιοδεκτικά το γόνατο, ώστε να επιστρέψει ο ασθενής στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Εξετάζεται επίσης η τοποθέτηση ειδικού ορθοπεδικού πάτου που θα υποστηρίξει έναν υπτιασμό / πρηνισμό του άκρου πόδα. Η εξατομικευμένη μέτρηση με πελματογράφημα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.